Διαδίκτυο - Internet
(Internet 2003)

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τη λειτoυργία και την αξιοποίηση του Internet, την περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.


Theme by NewSchool Learning