Διαδίκτυο - Internet
(Internet)

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τη λειτoυργία και την αξιοποίηση του Internet, την περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.


Theme by NewSchool Learning